תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר " חגית דיין אימון לעסקים עם נשמה "
תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

כללי:
1. אתר "https://hagitdayan.com/" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי של "חגית דיין", אשר במסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, להשתתף באופן פעיל בקורסים דיגיטליים המועברים באמצעות האינטרנט, בנושאים שונים (להלן: "השירותים"). 
הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

2. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

3.תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

4. חגית דיין והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

5.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

קניין רוחני:
6. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "חגית דיין" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מחגית דיין. 

7.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, ההפצה והסודות המסחריים, הנם רכושם של חגית דיין בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

8.זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים והמוצרים, תאור ועיצוב השירותים והמוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

9.זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.hagitdayan.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של חגית דיין. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

תוכן האתר ואחריות:
11.אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. 

12.קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. 

13.התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "חגית דיין" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 6) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

14. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות:
15. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של חגית דיין.

16. חגית דיין לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

17. חגית דיין לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

18. למרות האמור לעיל, חגית דיין תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי חגית דיין צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

19. חגית דיין תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

20. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חגית דיין להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חגית דיין ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חגית דיין .

21. חגית דיין תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

22. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של חגית דיין ו/או הנובעים מכח עליון, חגית דיין לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

23. חגית דיין תהא רשאית לשלוח למשתמש שנרשם דואר אלקטרוני ואו הודעת טקסט, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

24. הנך ראשי לבטל את הרישום לאתר בכל עת באמצעות לחיצה על הסרה בדואר אלקטרוני או בהודעת הטקסט. 

דין ושיפוט:
25. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

26. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

27. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.